Wonder Dress Model: Carmen Kass Fotograf: Josh Olins Stylist: Kate Phelan Hair: Shon Makeup: Hannah Murray